• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

De producten van Studio Stationery zijn exclusief en van hoge kwaliteit. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Studio Stationery.  Door artikelen bij Studio Stationery te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 1. Overeenkomst

Bij het winkelen op de website http://www.StudioStationery.nl kunt u artikelen uit onze collectie bestellen. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren.

Artikel 2   Prijzen, offertes en aanbiedingen

 1. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Stationery zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Studio Stationery kan niet aan zijn prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Stationery niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Betaling

1.U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces die op de website worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Studio Stationery streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdag na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Studio Stationery echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 4. Levering

U kunt zelf de manier kiezen waarop uw bestelling door ons wordt verzonden. Hiervoor dient u tijdens het bestelproces op de website een keuze te maken uit de verzendmethoden die u worden aangeboden. Verzending op een andere wijze of het persoonlijk afhalen van uw bestelling is niet mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van een gerenommeerd verzendbedrijf en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Studio Stationery niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen.

artikel 5   Wijziging overeenkomst

 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Studio Stationery zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 6. Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Studio Stationery is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 1. Alleen artikelen die bij Studio Stationery zijn gekocht kunnen geruild worden.
 2. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Studio Stationery-wholesale. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar [email protected]  Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Studio Stationery worden niet geaccepteerd.
 3. U kunt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren. De termijn van 7 werkdagen wordt door Studio Stationery bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen.
 5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.
 6. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de winkel. Ingeval van ruilen neemt Studio Stationery eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening.
 7. Ingeval van het retourneren van artikelen , ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 7. Garantie

 1. Alle door Studio Stationery geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door Studio Stationery geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel.
 2. Bij ontvangst van uw bestelling ontvangt u een gedetailleerde pakbon, die tevens dienst doet als garantiebewijs.

 

 1. Wanneer blijkt dat een door Studio Stationery geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Studio Stationery binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Studio Stationery hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Studio Stationery, wordt het artikel naar keuze van Studio Stationery ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 2. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan Studio Stationery te retourneren en het eigendom hiervan aan Studio Stationery over te dragen.
 3. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien een door Studio Stationery geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Studio Stationery niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 5. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Studio Stationery beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
 6. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Studio Stationery niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.
 7. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Stationery, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).

Artikel 8. Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Studio Stationery uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Studio Stationery, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan [email protected]

Artikel 9. Klachten

Wanneer u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuurnummer en de specifieke klacht. 

artikel  10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.